Bankerna i en ny miljö : Den teknologiska utvecklingens påverkan på svenska bankers marknadsföring

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

Sammanfattning: Datum: 2014-06-02 Nivå: Magisteruppsats i företagsekonomi 15 HP Institution: Akademi för ekonomi, samhälle och teknik EST Författare: Alexander Ivsjö Robin Saha Titel: Bankerna i en ny miljö - Den teknologiska utvecklingens påverkan på svenska bankers marknadsföring Handledare: Sikander Khan Nyckelord: Marknadsföring, relationsmarknadsföring, transaktionsmarknadsföring, kundkontakt, kundlojalitet, kundnöjdhet, banker Frågeställning: Har och i så fall hur har bankernas marknadsföring mot privatkunden förändrats med tanke på den tekniska förändringen som har skett på den svenska bankmarknaden? Har och i så fall hur har bankernas syn på kundrelationer och kundlojalitet förändrats med avseende på den tekniska förändringen som har skett på den svenska bankmarknaden? Syfte: Syftet är att skapa en bild över hur bankerna använder sin marknadsföring mot privatkunder, samt att hur det har förändrats med tanke på den tekniska förändringen på den svenska bankmarknaden. Metod: Denna studie är uppbyggd av en deduktiv forskningsansats då författarna har gjort en förstudie för att få en förståelse av den svenska bankmarknaden. Studien har inslag av en kvantitativ metod, men huvudfokus ligger i en kvalitativ metod. Primärdata insamlades genom intervjuer med anställda och chefer på Handelsbanken och Nordea. Slutsats: De svenska storbankerna bedriver en relationsmarknadsföring med i vissa fall inslag av transaktionsmarknadsföring.Efter den tekniska utvecklingen har svenska storbankerna gått från att bedriva någon form av transaktionsmarknadsföring

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)