Inlärning i arbetslivet : En studie av utbildningsmaterial- Södra Cell ett exempel

Detta är en M1-uppsats från Karlstads universitet/Karlstads universitet

Sammanfattning:

Uppsatsen har undersökt hur ett antal textbaserade utbildningsmaterial avsedda för utbildning inom företagsvärlden utformas i förhållande till olika sätt att förstå och tolka innehåll. De teorier som används som utgångspunkt i undersökningen har varit Howard Gardners inlärningsteori om multipla intelligenser, samt Stuart Halls kommunikationsteori Encoding/decoding. Undersökningen har omfattat tre utbildningsmaterial som används vid Södra Cell Mönsterås som tillverkar pappersmassa, där jag undersökt en teoribok avsedd för utbildning av truckförare, en internhandbok i grundläggande datakunskap samt ett textmaterial avsett för att öka personalens kunskap om hur produktionen av pappersmassa går till.

 

Undersökningen har gjorts i form av fallstudier där varje utbildningsmaterial har blivit ett separat fall. Analysen av materialen har genomförts i form av en riktad innehållsanalys baserad på Gardners multipla intelligenser, i syfte att finna svar på vilka intelligenser som var representerade i utbildningsmaterialet. Utifrån det resultat som analysen gav förde jag ett hermeneutiskt teorietiskt resonemang med utgångspunkt i Halls teori Encodin/decoding i hur brukarna av materialet skulle kunna tolka innehållet, beroende på faktorer som förkunskaper i ämnet och kulturell/social bakgrund.

 

Resultatet av analysen visa att endast ett fåtal intelligenser blev representerade i de olika materialen. I teoriboken för truckförare fanns tre av sju intelligenser representerade medan det i internhandbok i grundläggande datakunskap samt ett textmaterial avsett för att öka personalens kunskap om hur produktionen av pappersmassa går till endast fanns två intelligenser representerade.

 

De hermeneutiska resonemangen som fördes i varje analys visade samfällt att faktorerna intelligensutveckling, tidigare ämneskunskaper och kulturell bakgrund kunde ha betydelse för hur läsaren kunde avkoda texten. Ett tydligt svar på hur brukaren kan tolka en viss text går inte att få något entydigt svar på.

 

De slutsatser som kan göras i denna uppsats är att det finns ett begränsat mått av inlärningssätt i textbaserade utbildningsmaterial samt att tolkningssättet av budskapet i texten kan baseras på läsarens sociala, kulturella och ämnesrelaterade förförståelse i ämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)