Förlösta kvinnors upplevelse av kontakt med Aurorabarnmorska : En kvalitativ intervjustudie.

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Man räknar att mellan 20-25% av alla gravida kvinnor i Sverige upplever någon form av förlossningsrädsla. På de flesta sjukhus i Sverige finns Auroramottagningar och de har som syfte att hjälpa de kvinnor som har förlossningsrädsla. Syfte: Syftet var att beskriva förlösta kvinnors behov och upplevelse av kontakt med barnmorska på Auroramottagning. Metod: Studien var en kvalitativ intervjustudie. Datainsamlingen utgjordes av åtta semistrukturerade telefonintervjuer med kvinnor som valdes ut genom bekvämlighetsurval. En kvalitativ innehållsanalys utfördes, med induktivt förhållningssätt, vid analys av materialet. Resultat: Två kategorier analyserades fram vilka var Oro och rädsla samt Bemötande. Under kategorin Oro och rädsla utvecklades underkategorierna Tidigare erfarenheter, Påverkan av andras erfarenheter samt Psykisk ohälsa. Dessa innefattar bland annat att kvinnor som upplevt tidigare traumatiska graviditeter och/eller förlossningar var rädda att detta skulle upprepas under nästkommande. Under kategorin Bemötande utvecklades underkategorierna Ett respektfullt bemötande, Individanpassad vård samt Oprofessionellt bemötande. De flesta kvinnor i studien upplevde att de fick ett respektfullt bemötande även om det fanns de som upplevde mötet med barnmorskan på Auroramottagningen som negativt då de upplevde att de inte blev tagna på allvar. De som var positiva efter sina Aurorasamtal upplevde att de blev bemötta med respekt och sedda. Slutsats: Studien ger läsaren en inblick i vilka händelser som leder till att kvinnor går på Aurorasamtal, där bland tidigare förlossningserfarenheter samt psykisk ohälsa. Studien visar även på att merparten av kvinnorna upplevde att de fick ett gott stöd av barnmorskorna på Auroramottagningen, dock fanns det de som upplevde det motsatta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)