"Det kanske inte går att sätta ord på" : En kvalitativ studie om socialsekreterares förutsättningar att skapa delaktighet för barn med intellektuell funktionsnedsättning, i barnavårdsutredningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Institutionen för individ och samhälle

Sammanfattning: Syftet med studien är att öka kunskapen om de förutsättningar som socialsekreterare behöver för att skapa delaktighet för barn med intellektuell funktionedsättning, i barnavårdsutredningar. Intellektuell funktionsnedsättningkan medföra svårigheter att förstå sammanhanget och att utrycka sig vilket innebär att barnet kan vara i behov av alternativa kommunikationsmetoder. Därför blir det avgörande vilken kompetens och engagemang socialsekreteraren besitter för att skapa de rätta förutsättningarna för barnets delaktighet. Studien har genomförts med hjälp utav en kvalitativ ansats och semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. De informanter som deltagit i studien är fem socialsekreterare från olika kommuner i Västsverige, samtliga har avlagt en socionomexamen. Den insamlade empirin har transkriberats och analyserats med hjälp av en tematisk analys. Studien visar att socialsekreterarnas inställning är att barn med intellektuell funktionsnedsättning ska få möjligheten att förstå, komma till tals och bli lyssnade till men samtidigt finns det stora utmaningar i utförandet. Utmaningarna grundar sig i socialsekreterarnas kunskapsbrister vad gäller både intellektuell funktionsnedsättning och alternativ och kompletterande kommunikation men också på grund av deras organisatoriska förutsättningargällande utbildning, arbetsbelastning och tidsbrist. Vidare påverkas barns delaktighet av socialsekreterarens erfarenhet av att använda verksamma metoder som möjliggör att barn med intellektuella funktionsnedsättningar förstår, får komma till tals och blir lyssnade till. Det finns brister i både kunskap och verksamma metoder, på såväl individuell som organisatorisk nivå. Barns delaktighet ska inte vara beroende av den enskilde socialsekreterarens engagemang utan det är hela organisationens ansvar att arbeta på ett sådant sätt som möjliggör alla barns delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)