Normativitetens gränser : En antologi om att förhålla sig till normer kring kön och sexualitet i relation till identitet och livsvillkor

Detta är en L2-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universite

Sammanfattning: Antologin, som har sin utgångspunkt i tema Identitet & Livsvillkor, problematiserar samhällets normativa föreställningar i förhållande till sexualitet och kön. Studieområdet speglar en vision om att förändra samhället, där individen inte bör begränsa sitt identitetsskapande på grund av normaliseringsprocesser. Detta belyses ur fyra olika perspektiv som utgår ifrån deltagarnas livsberättelser och erfarenheter. I det första bidraget diskuterar Elvira Ekström i Könad prevention - en studie om unga och deras tankar kring sex och preventivmedel hur ungdomar förhåller sig till föreställningar om sexualitet och preventivmedel. Nästa kapitel "Det här känns jobbigt för mig och vi måste prata" – en studie om heteronormens betydelse för personer med LHBQ - identiteter skrivet av Sandra Johansen, presenterar individers erfarenheter av att placeras utanför heteronormativitetens ramar. Det tredje antologibidraget, Fånge i en maskulin identitet – en studie om att förhålla sig till manliga normer inom anstaltsmiljöer, är skrivet av Malin Magnusson och belyser hur maskuliniteter uttrycks och reproduceras i relation till heteronormativitet och vad detta har för konsekvenser. I det sista kapitlet, "Du ser ju inte ut som en prostituerad!" – en studie om sexsäljares erfarenheter uppmärksammar Amanda Påhlsson hur individer som säljer sex upplever sig bli bemötta och vilka föreställningar de bör förhålla sig till. Samtliga delar visar på hur normer både produceras och reproduceras kontextuellt och i interaktion mellan individer och samhälle.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)