Den slopade revisionsplikten : revison: en plikt eller en tillgång?

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning: Uppsatsens titel: Den slopade revisionsplikten Seminariedatum: 20 Januari Kurs: Magisteruppsats (D-uppsats) inom Företagsekonomi 15 poäng Författare: Daniel Sedighha Handledare: Docent Markku Penttinen Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur bankernas kreditgivningsprocess, Skatteverkets kontrollprocess och revisionsbyråers samt småföretagens verksamhet förändrats efter revisionspliktens slopande 1 november 2010. Studien inriktar sig på att studera införande av slopad revisionsplikt för små företag ur fyra aktörers perspektiv, genom att ställa följande frågor: Hur har bankernas kreditgivningsprocess till småföretag förändrats efter revisionspliktens slopande? Ökar risken för ökade kreditförluster för bankerna med frivillig revision? Hur har Skatteverkets kontrollprocess förändrats efter revisionspliktens slopande? Hur har revisionsbyråer påverkats efter revisionspliktens slopande? Hur påverkas småföretag av en frivillig revision? Metod: Studien genomförs med en kvalitativ metod genom intervjuer. Intervjuerna har genomförts på sexton respondenter, varav sju kreditgivare, tre revisorer, fem småföretagare samt tjänsteman på Skatteverket. Teoretisk referensram: Sekundärdata ha samlats in genom litteratur, vetenskapliga artiklar, rapporter samt undersökningar. Relevanta teorier har delats upp i olika avsnitt ur olika intressenters perspektiv som knutits an med den empiri som samlats in, om revision, revisionsplikt, revisorn, slopad revisionsplikt. Jag skriver om dessas betydelse i små företag för skatter och skattesystemet samt kreditgivare. I företagsintressentmodellen har jag valt att fokusera på revisor, kreditgivare och myndigheter. Empiri: Revisorns och revisionens betydelse bekräftas av samtliga yrkesgrupper som banktjänstemän, småföretagare, revisorer samt skattetjänsteman. Samtidigt presenteras andra alternativ till revisor och revision som minskar betydelsen av dessa. På grund av undersökningens omfattning sammanfattas intervjuerna. Relevanta delar redovisas i tabeller för att underlätta för läsaren. Analys: Kreditgivare ser revisorn som en kvalitetsstämpel som underlättar kreditbedömningen.Auktoriserad redovisningskonsult och bokslutsrapport kan vara ett alternativ till revisor och revision i småföretag som kan tvingas verifiera och kvalitetssäkra sina rapporter vid kreditansökan. Slutsats: Revisor är en kvalitetsstämpel på företaget och inte bara årsredovisningen. Kompetensen ger viss styrka och signaler till intressenterna som kreditgivare och kan påverka beslutet. Trots reformen är kontrollsystemet för småföretag inte nedmonterat och ett utnyttjande av reformen bör övervägas noga. Att gränsvärdena är låga innebär också att småföretag kommer att omfattas av revisionsplikt vid expansion under en hög konjunktur.  Nyckelord: Revisor, Revision, Revisionsplikt, Frivillig revision och Kreditbedömning,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)