Stillasittande på arbetsplatsen : Kontorsarbetares inställningar och attityder

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning:

Långvarigt stillasittande innebär hälsorisker och bland kontorsarbetare är stillasittande ett vanligt förekommande beteende. Bristfällig forskning finns om vilka faktorer som påverkar kontorsarbetares stillasittande beteende. Syftet med studien var att undersöka kontorsarbetares inställning och attityder avseende stillasittande på arbetstid med förhoppningen om att skapa förståelse för kontorsarbetares stillasittande beteende. Beteendets ABC, Den ekologiska modellen för stillasittande beteende samt Self Determination Theory användes som teoretiskt ramverk. Undersökningsdeltagarna var 21 kontorsarbetande män och kvinnor i Umeå. Datainsamling utfördes med tre fokusgruppintervjuer och analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visade på faktorer som hindrar och möjliggör ett minskat stillasittande på individ-, grupp- och organisationsnivå. Faktorerna påverkar det stillasittande beteendet. Studiens slutsats var att ett minskat stillasittande för kontorsarbetare kräver insatser som involverar individen, gruppen och organisationen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)