Motivation vid distansstudier i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för matematik och matematisk statistik

Författare: Jesper Karlberg; [2011]

Nyckelord: E-Learning; bortfall; Matematik A och B;

Sammanfattning:

Syftet med arbetet är att undersöka  distanselevers motivation till distanskurser ochom det finns några samband mellan elevernas motivation och deras prestationer. Detta görs för att förhoppningsvis kunna anpassa framtida utbildning efter de elever som läser. Tidigare forskning har visat att det finns ett problem inom distansundervisningen då det kommer till elever som hoppar av sina kurser. Forskning inom området har visat att det inte finns någon enkel förklaring till varför fler hoppar av vid distansundervisning än vid vanliga studier.Detta var även ett problem vid den undersökta skolan då det var en stor andel elever som antingen hoppade av sin kurs eller gick ut utan ett godkänt betyg. En enkätstudie användes för att få en bred bild av elevernas motivation och sedan användes intervjuer bland de elever som ej fullföljt vald kurs. Intervjuerna användas för att få en mer detaljerad bild av vad som motiverade eller inte motiverade de elever som ej fullföljde kursen med ett godkänt betyg. Resultatet från enkäten tyder på att de flesta som läser Matematik A och B på distans gör det för att de behöver kursen för att komma in på en utbildning. Man kunde även se att matematiken ej ansågs vara särskilt rolig även om den ansågs vara viktig. Från enkäten framkom även att de elever som ej fullföljt kursen med ett godkänt betyg har ett sämre förhållande till matematik de som fullföljt kursen med godkänt eller högre,  och att detta främst beror på deras tidigare möten med matematiken.  Från intervjustudien framkom det att yttre faktorer  som t.ex. hög arbetsbelastning på jobbet eller personliga bekymmer,  var en vanlig anledning till att elever hoppar av kursen. Resultaten från intervjuerna var även att de som fullföljt kursen utan ett godkänt betyg ofta tyckte att matematik var tråkigt och att när de fastnade på uppgifter så tappade de ofta motivationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)