Mätning av produktionstiden vid prefabricerade hus : En tidsstudie vid Sävsjö Trähus AB

Detta är en Kandidat-uppsats från Växjö universitet/Institutionen för teknik och design

Författare: Peter Bayley; [2007]

Nyckelord: Sävsjö Trähus AB; Tidsstudie; Tillverkning;

Sammanfattning:

Vid prissättning av ett hus ingår produktionskostnaden och den utgör en stor andel av det totala priset. I produktionskostnaden ingår material, avskrivning samt löner. Kostnaden för löner är den mest svårbedömda eftersom husens storlek och arkitektur aldrig är lika. Ansvarige för offert och avtal använder sig idag av olika tillverkningsfaktorer vid beräkning och framtagning av offerter. Dessa är baserade på många års erfarenhet, där enheten antingen är timme/m2 eller timme/st beroende på vilken faktor som avses. Idag har man full kontroll över det totala täckningsbidraget, men det finns en viss osäkerhet vad gäller fördelningen mellan husen eftersom det ständigt cirkulerar flera hus i produktionen. I föreliggande examensarbete har ett flertal tidsstudier utförts för att granska tillverkningsfaktorerna och relationen mellan dem. Fabrikens produktionsflöde styrs av tillverkningen av ytterväggar varefter arbetet avgränsades till att främst mäta stationerna som monterar dessa. Resultatet av tidsstudien pekar på att yttervägg gjord i linan och gavelvägg gjord i vändbänken har en för hög faktor i det nuvarande systemet. Vidare mättes fönster som monterades löst i ett färdigt block och fönster som reglades i fönsterbänk. Båda dessa faktorer resulterade i en för låg faktor jämfört med nuvarande. Andra faktorer som mättes var yttervägg vändbänk, gavelspets och locpanel. I samband med tidsstudien, som utfördes under totalt 4 veckors tid, granskades även produktionsprocessen vilket resulterade i några förslag på åtgärder som förbättrar effektivitet, kvalitet och säkerhet i fabriken. Att fördela arbetet på ett bättre sätt i linan vid produktion av panelhus är ett av förslagen som skulle höja effektiviteten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)