Statushöjande styrmedel inom skolan. En studie om förstelärarreformens förutsättningar att lyckas

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

Sammanfattning: Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen för vilka förutsättningar professionsutvecklandestyrmedel inom skolan, i detta fall förstelärarreformen, kräver för att varaframgångsrika och uppfylla de politiskt uppsatta målen. Den syftar även till att ökaförståelsen för hur olika förutsättningar hänger ihop med varandra och med attimplementera en professionsutvecklande policy inom skolan.Teori: Bo Rothsteins implementeringsteori om förutsättningar på beslutsnivå,implementeringsnivå och legitimitet samt Lennart Lundquists teori omnärbyråkraternas vilja, kunna och förstå .Metod: Dokumentstudie av politiska dokument i beslutskedjan, som promemoria,proposition, remissvar, motioner och lagtext samt intervjustudie av rektor,förstelärare och lärare på gymnasie- samt grundskola.Resultat: En del starka och en del svagare förutsättningar för att förstelärarreformen ska varaframgångsrik kan identifieras. Reformen har tillåtit ett mycket storthandlingsutrymme åt lokal nivå vilket inneburit möjlighet till situationsanpassningmen även svårigheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)