Systemutbildning ur användarnas synvinkel - En fallstudie om användarutbildning vid ett företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Användarutbildning är en viktig del för i stort sett alla företag som använder någon form av informationssystem. Även om man oftast inser hur viktigt det är med denna utbildning är den ofta lågt prioriterad med för liten budget. Detta arbete är en fallstudie som görs på ett företag som medverkar anonymt. Studien har som syfte att studera det aktuella utbildningsläget inom företagets affärssystem. Resultatet som studien ger kommer att användas som en grund för beslutsfattning kring hur utbildningsplanen på företaget ska se ut i framtiden. För att nå slutsatsen studerar vi litteratur inom området användarutbildning. Vi utför även en fältstudie på företaget där den aktuella klassrumsbaserade utbildningsformen observeras. Avslutningsvis genomförs en enkätundersökning där användarna av affärssystemet ger sina intryck av utbildningen. Slutsatsen vi kan komma fram till är att företaget har behov av att göra en plan för kontinuerlig utbildning av anställda och se över möjligheterna att införa fler utbildningsformer. Vi ser även ett stort intresse från personalens sida att få möjligheten att ha mänsklig kontakt både vid utbildning och vid support/helpdesk ärenden. Av de användare som var med i undersökningen ansåg en stor andel att de har lätt för att arbeta med datorer som hjälpmedel. De hade också uppfattningen att datorer förenklar deras arbete och att de grundläggande kunskaperna de besitter är tillräckliga för att använda en dator.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)