Har synen på romer förändrats under 2000-talet? : En diskursanalys om hur romer skildras i svensk press åren 2006 och 2021

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Socialt arbete

Sammanfattning: Studiens syfte var att identifiera och jämföra diskurser om romer från svensk press åren 2006 och 2021. De tidningar som valdes ut var Aftonbladet och Expressen då det var tidningarna med störst spridning från respektive år. Diskursteori och teori om andrafiering utgjorde grunden för studiens analys och ett snävt diskursanalytiskt tillvägagångssätt användes för att kartlägga romers subjektpositioner ur skildringarna. De huvudsakliga resultaten visade på att romer framställdes som en homogen grupp bägge åren, samt som en grupp utsatta för diskriminering och utanförskap av olika slag. Skillnader som kunde identifieras mellan de olika åren var att synen på romer som hjälpbehövande tycktes ersättas av en syn om genombrott och framsteg där romer skildrades som banbrytande. Andrafiering av olika slag identifierades från båda åren, men med olika omfattning och grunder. I vissa fall var andrafieringen år 2021 mindre tydlig än år 2006 och i andra fall tydligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)