Från motivering till investering

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Titel: Från motivering till investering - Nyemissionens effekt på aktiekursutvecklingen Seminariedatum: 2016-06-02 Kurs: Examensarbete i finansiering på kandidatnivå, 15 hp Författare: -Jonathan Engman -Philip Berntsson -Patrik Johannesson -Fredrik Åberg Handledare: Mattias Haraldsson Nyckelord:Nyemission, emissionsmotiv, informationsasymmetri, pecking-order, signalteori, abnormal avkastning, multipel regression Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om och till vilken grad det bakomliggande motivet till en nyemission påverkar det emitterande bolagets aktiekursutveckling. Metod: Studien baseras på en eventstudie där den abnormala avkastningen som uppstår till följd av en emissionsannonsering studeras. I syfte att säkerställa att kursreaktionen är signifikant under de olika tidsperioderna testas den abnormala avkastningen genom ett t-test. Dessutom testas till vilken grad det bakomliggande motivet till nyemissionen förklarar denna abnormala avkastning genom en regressionsanalys Teoretisk referensram: De underliggande teorier som används i denna uppsats utgår från tidigare forskning kring nyemissioners aktiekurspåverkan. Relevanta teorier för studien är informationsasymmetri, pecking-order teorin, trade-off teorin, signalteorin, principal-agent teorin samt den optimistiska förväntanshypotesen. Empiri: Empirin omfattar nyemissioner genomförda på NASDAQ OMX Stockholm under perioden 2007-2014 och som registrerats i Finansinspektionens prospektsregister. Slutsats: Studien finner att annonseringen av en nyemission leder till en statistiskt signifikant abnormal avkastning på kort sikt oavsett motiv. Studien finner även att två av de tre undersökta emissionsmotiven påverkar den abnormala avkastningen på kort sikt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)