Intervention med humanitärt syfte - en studie av omvärldens möjligheter i den humanitära katastrofen i Syrien

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Under 1900-talet såg världen omfattande lidande bland mänskligheten i flera länder, vilka kulminerade i folkmord och massakrer under 1990-talet. Ett sätt som identifierades för att få ett slut på grymma brott var humanitära interventioner. En kommission, The International Commission on Intervention and State Sovereignty (ICISS), tillsattes år 2001 för att utreda begreppet. De presenterade i december samma år en ny folkrättslig princip kallad the Responsibility to Protect (R2P). Syftet med uppsatsen är att undersöka om det är möjligt att folkrättsligt intervenera i Syrien med humanitärt syfte som grund och varför en sådan intervention inte har skett. Begreppet humanitära interventioner är inte definierat och har inte samma betydelse för olika forskare och stater. Det är inte en del av internationell sedvanerätt och inte heller en klar norm inom folkrätten. Det är därför främst R2P som kan bli möjligt i Syrien för en intervention med humanitära syften. R2P är en norm inom folkrätten, där intervention är möjlig i en annan stat efter säkerhetsrådets godkännande. Säkerhetsrådet har dock inte auktoriserat militär intervention i Syrien. Slutsatsen som kan dras är att humanitära interventioner är ett för oklart begrepp som majoriteten av stater inte accepterat och som möjligen är på väg att försvinna. Principen om R2P är däremot tillämplig i Syrien. Mindre omfattande interventioner har skett, men inte en militär intervention och inget som påverkat konflikten nämnvärt. Varför det ser ut på detta sätt beror på flertalet faktorer, bland annat Ryssland och Kinas veto i säkerhetsrådet. Detta leder till frågan varför de använt sig av sin vetorätt. Svaret där är även det beroende av flera olika faktorer, en av vilka är interventionen i Libyen, som ledde till regimskifte. För att R2P ska fungera som ett verktyg för att förhindra grymma brott krävs en förändring, antingen av principen, staters inställning eller av säkerhetsrådets uppbyggnad. Det mest troliga är kanske avskaffandet av vetorätten vid situationer där intervention kan komma ifråga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)