Undersköterskors och barnsköterskors erfarenheter av kompetensstegen inom akutsjukvården

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

Författare: Yvonne Karlsson; Ulrika Sjövall; [2008-06-23]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Kompetensstegen är ett värderingsinstrument för arbetsledningen där vårdpersonalensförvärvade och behövda kompetens kontrolleras. I Västra Götalandsregionen använder intealla arbetsplatser kompetensstegen och de arbetsplatser som arbetar enligt den gör detta påolika sätt, detta kan försvåra undersköterskornas/barnsköterskornas möjligheter förkompetensutveckling och vid arbetsgivarens olika bedömningar och lönesättningar.Studiens syfte är att beskriva vilka erfarenheter undersköterskor och barnsköterskor har avkompetensstegen inom akutsjukvården.För att samla in data har vi använt en enkät med 38 frågor som delgavs 88 undersköterskoroch barnsköterskor, enkätens svarsfrekvens blev 69 %.Resultatet visar att kompetensstegen inte är någon bidragande orsak till att undersköterskoroch barnsköterskor söker sig till en arbetsplats som arbetar enligt kompetensstegen. Det ärheller inte ett skäl till att de kvarstannar på en arbetsplats som arbetar enligt kompetensstegen.Respondenternas erfarenheter är att kompetensutveckling inte har bidragit till att deras lönerökat mer än andra kollegors som inte arbetar enligt kompetensstegen. Det finns dålig kunskapbland respondenterna vad kompetensstegen innebär. Förutsättningar för kompetensutvecklingges av närmaste arbetsledning, trots detta kompetensutvecklas inte alla undersköterskor ochbarnsköterskor. Respondenterna anser att det finns många fördelar och få nackdelar att arbetaenligt kompetensstegen.I diskussionen sätter vi in vårt resultat i förhållande till tidigare forskning och beskriverrespondenternas kunskaper om och erfarenheter av att kompetensstegen inte används på ettenhetligt sätt på arbetsplatserna. Förslag till vidare forskning avslutar diskussionen.Sökord: Kompetens, kompetensutvecklig, undersköterska, utbildning,vidareutbildning, yrkeskompetens, erfarenhetsbaserad kompetens,karriärstege, kompetensstege, yrkesutveckling, clinical ladder,nurse och nursing.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)