Kartläggning och effektivisering av flödesprocesser inom prefabricerad trähustillverkning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Sammanfattning:

Ett effektivt industriellt bostadsbyggande i trä bygger på kontrollerade och standardiserade processflöden. För att visa på vilket sätt de har ett samband, har grundläggande kunskaper om proceskartläggning och processbaserad verksamhetsutveckling använts. Processen kan sedan effektiviseras och utvecklas för att i framtiden göra det industriella bostadsbyggandet ännu mer framgångsrikt. Vilket kan gynna träbyggandet både i Sverige och internationellt. Syftet med examensarbetet är att kartlägga företaget Plusshus arbetssätt från ide till färdigt hus och sedan upprätta ett förslag på en hållbar standardiserad processmodell. Resultatet ger ett standardiserat flödesschema samt en manual som beskriver processen. Resultatet visar också en analys av arbetssättet på Plusshus med rekommendationer på åtgärder för att uppnå en effektivare process. Arbetets slutsats är att hållbara processflöden behöver utvecklas om branschen ska kunna effektivisera och förenkla byggprocessen ytterligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)