Bland wellpapprullar, vinkorkar och annat pedagogiskt material : När okodat material görs pedagogiskt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Hur ser det ut när okodat material används i undervisningen och på vilka sätt blir det pedagogiskt? Studiens syfte är att söka kunskap om okodat materials betydelse i förskolans undervisning och utifrån det har två forskningsfrågor formulerats: - Hur beskriver förskollärare undervisningen i förhållande till okodat material? - På vilka sätt beskrivs det okodade materialet bli pedagogiskt? Studien är en kvalitativ studie och har genomförts digitalt, via zoom. Deltagarna har genom att filma sin miljö och sitt material själva, valt att stanna upp vid det som de velat berätta mer om. Studien har ett sociokulturellt kunskapsteoretiskt perspektiv (Marner 2005, Säljö 2015, 2017, Vygotskij 1995, 1999). Tematisk analys har varit till hjälp då analyser gjorts av intervjuer och observationer i förskolans olika miljöer. I resultatet framkommer olika undervisningsstrategier tillsammans med okodat material, deltagarna beskriver såväl spontana som planerade undervisningstillfällen. Materialet beskrivs påverka barnens kreativitet, bland annat för att det kan bli lite vad som helst. Deltagarna beskriver också tillfällen då okodat material kan vara ett hinder i undervisning, då det finns regelverk för förskolan kring material, samt om kollegor eller barn ser på materialet som ointressant eller som skräp. Deltagarna lyfter fram strategier för att hantera hinder i användningen av okodat material.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)