Mental träning inom tennis : tennistränarens upplevelser av mental träning, självprat och mentala föreställningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysiologi, nutrition och biomekanik

Författare: Ronja Pekarek; [2021]

Nyckelord: tränarlänktennis;

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar Syftet med detta arbete var att undersöka tennistränarens användning av mental träning. - Hur viktigt är det med mental träning? - Vad är tränarens upplevelse av självprat och mentala föreställningar? - Hur tillämpar tränarna självprat på sina spelare? - Hur tillämpar tränarna mentala föreställningar på sina spelare? Metod Studiens ansats var kvalitativ där intervjuer användes. Det genomfördes fyra intervjuer med tennistränare för elitspelare i åldrarna 13-17 i olika klubbar i Stockholm. Intervjuerna spelades in och transkriberades. Därefter analyserades och tolkades intervjuerna på ett induktivt sätt där tanken alltid var att fokusera på att hitta kategorier som kopplar till studiens syfte och frågeställningar. Resultat Resultaten som presenteras i studien är baserade på gemensamma kategorier som hittades i intervjuerna. Resultaten visar hur viktigt det är med mental träning samt tränarnas egna erfarenheter och upplevelser kring mental träning inom tennis med fokus på självprat och mentala föreställningar. Slutsats Tränarna i denna studie arbetar oorganiserat med mental träning. De anser att mental träningär viktigt och skulle vilja ha mer tid för att utföra det på ett mer konkret sätt. De menar att man ska lära spelarna att acceptera känslorna som kan ta över en situation och hitta rätt verktyg

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)