Marknadsreaktionen av aktierekommendationer i svenska affärstidningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie undersöker aktierekommendationer publicerade av svenska journalister anställda på två av Sveriges största affärstidningar. Studien syftar till att undersöka huruvida dessa rekommendationer leder till en abnormal avkastning vid publiceringen, samt om den abnormala avkastningen sedan består eller faller tillbaka, för att kunna dra slutsatser kring relevansen av rekommendationen. För att undersöka detta har en eventstudie utförts där marknadsmodellen har använts för att beräkna den abnormala avkastningen. Resultaten visar på att aktierekommendationerna leder till en statistiskt signifikant reaktion på publiceringsdagen där det uppmättes en abnormal avkastning med ett genomsnitt på 1,66 %. Vidare så visade resultaten på att den abnormala avkastningen bestod, prisnivån höll sig kvar på den nya nivån de efterföljande 20 dagarna. Detta tyder på att det finns en relevans och ny information i aktierekommendationerna. Vid test att utesluta säljrekommendationer från urvalet erhölls liknande resultat. För att kunna dra mer generella slutsatser om den svenska marknaden skulle det behövas ett större urval av rekommendationer samt ha med fler faktorer såsom handelsvolym i framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)