Avluftningsventil på avlopp – är det en energibesparing? : En studie om avluftningsventilens inverkan på fastigheters energiåtgång

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

Sammanfattning:

Byggnader i Sverige står för en stor del av landets totala energianvändning och det är därför viktigt att man försöker hitta energieffektiviseringar kring detta område. Ibland kan det vara enklare än man tror att komma på billiga energibesparande lösningar. En självklar sak är att termodynamikens andra lag även gäller avlopp. Eftersom avlopp i hus är öppna system, exponerade mot bistra uteklimatet genom hål eller små skorstenar i taket och det kommunala avloppsystemet, så borde det rimligtvis försvinna värmeenergi från huset även där. Man kan tänka sig att det sker kallras på vintern eller ett luftflöde som drar igenom husets avloppssystem. Detta drag borde kyla ner avloppsystemet. Vi kunde konstatera med hjälp av luftflödesmätare att detta drag på grund av skorstenseffekter ofta är riktat så att det kommer in kall luft från det kommunala avloppssystemet och ut igenom avluftningen på taket. Durgo är ett företag som tillverkar avluftningsventiler. Avluftningsventilen fungerar som så att den bara tar in luft när det blir undertryck i avloppet. Därmed kommer det inte ut någon illaluktande luft från avloppet vilket gör att man kan ha avluftningen installerad inomhus exempelvis på en vind. Om man sätter en avluftningsventil istället för att ha en öppen genomföring via taket sätter man stopp för det drag som kommer från kommunens avloppsnät. Därmed blir det minskad avkylning vid kall väderlek i husets avloppsledningar. Avloppsledningar i hus kan ofta vara oisolerade, även om de kan befinna sig i mer eller mindre isolerade utrymmen så kyler de ner konstruktionen och närliggande rum. Syftet med detta examensarbete är att ta reda på om det går att spara energi med en avluftningsventil. Vi bygger en experimentanläggning för att simulera energiåtgången. Experimentanläggningen består av två isolerade tankar, en luftad med avluftningsventil, den andra med öppen skorsten. Sen gör vi två olika typer av experiment där vi mäter temperaturen i tankarna. Första sättet tittar vi på hur snabbt vatten avkyls i två isolerade tankar där ena tanken är ventilerad som om det vore ett traditionellt avluftat avloppssystem och den andra tanken är ventilerad med en avluftningsventil. Andra sättet jämför vi hur mycket energi det går att upprätthålla en viss temperatur i dessa isolerade tankar. På så sätt kan vi enkelt se om det finns skillnader mellan de olika systemen.

Vårt förväntade resultat var att man skulle spara energi om man använde sig av en avluftningsventil. Efter att vi gjort våra experiment kunde man se att vår hypotes mycket väl stämde överens med verkligheten. Vårt experiment visar att ju kallare det är utomhus desto större energibesparing gör man med en avluftningsventil. Energibesparingen kan bli runt 13 kWh per meter avloppsrör och år vilket skulle kunna motsvara 1-2 % per år av den totala uppvärmningskostnaden i ett hus beroende på hur många meter man har. I ett flerbostadshus med 84 lägenheter med 45 % effektgrad av värmeåtervinningen från spillvatten blir energisbesparingen ca 10 000 kWh/år då spillvattentemperaturen höjs med en grad. En avluftningsventil är en mycket billig investering och har dessutom flera andra fördelar än att man sparar energi. Dock måste man tillse att den monteras på rätt sätt så den inte läcker ut avloppsgas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)