Att leva med multipel skleros : En litteraturstudie om patienters upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Multipel skleros, MS, är en kronisk autoimmun sjukdom med en oberäknelig natur, vilket speglas i variationen av symtom och sjukdomsförlopp. MS drabbar inte endast dem med sjukdomen utan även närstående. Varje individ som drabbas av MS har en unik upplevelse av hur det är att leva med sjukdomen och ingen annan kan sätta sig in i deras situation. Det kan vara utmanande och svårt för sjuksköterskan att vårda personer med MS och därför kan det vara viktig att sjuksköterskan har kunskap om upplevelser av att leva med sjukdomen. Detta kan bidra till att de som drabbas snabbare får den individuella hjälp och stöd de behöver, vilket kan leda till förbättrad hälsa och livskvalitet. Syfte: Syftet var att belysa patienters upplevelser av hur det är att leva med multipel skleros. Metod: Denna litteraturöversikt är baserad på 15 vetenskapligt granskade kvalitativa artiklar, vilka har analyserats noggrant enligt Fribergs modell och tillsammans utgjort en översikt av resultatet utifrån fem teman. CINAHL Complete och Nursing & Allied Health Database har använts som databaser i detta arbete. Resultat: Fem teman utformades, där patientens upplevelser uppmärksammats, vilka redovisas under följande rubriker; Kunskap och information om multipel skleros, Den ständiga tröttheten, Bemötande av hälso- och sjukvårdspersonal, Vikten av socialt nätverk och Att forma ett nytt liv. Diskussion: För att en människa ska ha möjlighet till utveckling, kunna bibehålla sin integritet och uppnå hälsa behöver människan aktivt anpassa sig till sin livssituation genom att interagera med miljön. Resultatet visade deltagare som lyckades interagera med miljön och anpassa sig till förändringar i livet medan andra misslyckades, vilket ledde till bristande hälsa och förlorad integritet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)