Användning av skönlitteratur för att prata om genus : Fyra lärares syn på genus i litteraturundervisningen  

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

Sammanfattning: Studiens syfte är att ta reda på hurfyra pedagoger i årskurs 1–3arbetar med och tänker kring användningen av skönlitteratur för att lyfta genus och jämställdhetsfrågor i undervisningen. Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer och våra informanter består av fyra kvinnliga pedagoger som är verksammai lågstadiet. I vår teoretiska ram har vi använt oss av Yvonne Hirdmans genusteori, Vygotskij sociokulturella teori och den feministiska litteraturforskningen. Vårt resultat bygger på dessa teorier samt tidigare forskning, som omfattar genus i skolan och genus i litteraturundervisning. I resultatet framkom det att våra informanter arbetar med genus i skönlitteratur på en grundlig nivå, däremot vill alla pedagoger arbeta mer med genus. Det framkom även att pedagogerna vill ha en bredare kunskap kring detta område.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)