Välbefinnande i projektarbete : En kvalitativ studie om projektmedlemmars välbefinnande i projektarbete

Detta är en Magister-uppsats från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa vikten av att studera välbefinnande i projektarbete och bidra till bättre förståelse för vad som påverkar projektmedlemmars välbefinnande på arbetet. Detta undersöktes genom en kvalitativ studie där tio semistrukturerade intervjuer genomfördes av projektmedlemmar från olika branscher och organisationer. Genom tematisk analys resulterade studien i tre teman: Mitt jobb är viktigt, Jag behövs! och Vi går framåt som beskriver faktorer som är viktiga för projektmedlemmars välbefinnande i projektarbete. Studiens analys kan kopplas till PERMA, sexfaktormodellen för psykologisk välbefinnande, subjektivt välbefinnande, Self-determination theory och KASAM. Vidare diskuteras vikten av välbefinnande i projektarbete, studiens begränsningar och förslag på vidare forskning inom projektledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)