Digital kompetens i skolan – Sökkritik i samhällskunskapsundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Syftet med denna kunskapsöversikt var att ta reda på om undervisningen i källkritiskt förhållningssätt är utformad så att den är relevant för elever utifrån hur det digitala samhället ser ut idag där internetanvändning och informationssökning på nätet är en del av ungas vardag. För att förhålla sig kritiskt till digitala medier behövs förmåga i sökkritik. Genom sökkritik kan man kritiskt reflektera över de bakomliggande faktorer som styr vilken information man får på internet. Vår metod har varit att systematisk samla in information om sökkritik i undervisning. För att kunna besvara frågeställningen och etablera betydelsen av sökkritik i har vi sammanställt vad som påverkar de sökresultat man får i digitala medier. Här använder vi algoritmer som ett genomgående exempel på varför sökkritik behövs som komplement till källkritik inom digital kompetens för att eleverna ska få ett gediget källkritiskt förhållningssätt. Utifrån denna kunskapsöversikt är vår slutsats att mycket pekar på att det saknas kunskap om vad som styr informationen på internet och vad sökkritik är hos både lärare och elever. Det har visat sig att undervisning i källkritik genomförs på ett traditionellt sätt efter de källkritiska kriterierna äkthet, tid, beroende och tendens. Man ifrågasätter inte informationssökningsprocessen och varför man får just de sökresultat man får. Detta kan bero på att begreppet sökkritik inte finns med i läroplanen eller kursplanen för samhällskunskap. En konsekvens av detta kan vara att elever inte får den källkritiska förmåga de behöver i ett allt mer digitaliserat samhälle där informationsflödet är stort.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)