Erfarenheter av att vårda personer med Hiv/Aids

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

Sammanfattning:

Bakgrund: Vårdpersonal kan uppleva negativa erfarenheter när de vårdar personer med HIV/AIDS. Det framkommer i studier att kunskap om HIV/AIDS kan leda till positivare erfarenheter. Vårdpersonals erfarenheter av att vårda dessa personer är därför en viktig kunskap som kan användas för att förbättra kunskapen hos vårdpersonal och i längden förbättra vården för personer med HIV/AIDS.

Syfte: Litteraturstudiens syfte var att beskriva vårdpersonals erfarenheter av att vårda personer med HIV/AIDS.

Metod: Litteraturstudie där åtta kvalitativa vetenskapliga studier inkluderades. Fribergs modell för litteraturöversikt användes och med inspiration från Graneheim och Lundman (2004) granskades studiernas resultat. Dessa analyserades och sammanställdes till nya resultat.

Resultat: Resultatet sammanställdes i sex underkategorier som beskrev vårdpersonalens erfarenheter av att vårda personer med HIV/AIDS. Dessa sex underkategorier delades i sin tur in i två kategorier: Känslor av sympati, vanmakt, rädsla och ilska och Upplevelse av stigma och diskriminering.

Slutsats: Bristande kunskap om sjukdomstillståndet HIV/AIDS kan leda till ett fördömande och stigmatisering mot personerna med sjukdomen och kan relateras till samhället och den syn som redan finns mot personer med HIV/AIDS. Mer kunskap om HIV/AIDS hos vårdpersonal kan hjälpa dem att få mer positiva erfarenheter vilket kan påverka omvårdnaden för personerna med sjukdomen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)