Handbollstränaren : Om konsten att vara ledare, handbollens kultur och vad ungdomar lär sig med hjälp av sina tränare.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att beskriva handbollen som en egen kultur och socialisation, innehållande ritualer och symboler, utifrån ett socialantropologiskt perspektiv, samt att studera ledarnas betydelse i ett handbollslag när det kommer till vad spelarna lär sig på planen. Detta är en fältstudie av flickhandbollslag och deras tränare. Data har samlats in genom observationer och intervjuer med tränarna. Uppsatsen beskriver handboll som en egen kultur där spelarna genom socialisation lär sig handbollens regler och normer. Symboler, som matchkläder och språk, identifieras liksom ritualer, som utförs både på träningar och matcher. Teorin om passageritualer kopplas till de faktorer som förbereder unga spelare inför en framtida förflyttning till ett äldre lag. Genom intervjuer med tränarna identifieras även flera olika tabun kopplade till hur en handbollsspelare förväntas bete sig. Uppsatsen studerar även de livskunskaper som ungdomar kan lära sig genom att delta i sport. En avgörande faktor för denna inlärning är de vuxna ledarnas inställning och förmåga att agera förebild. Detta gör att ungdomarna kan lära sig kunskaper som kan tas med även utanför idrottens sammanhang. Uppsatsen beskriver även olika ledarskapstyper, vissa tenderar att fokusera på gruppens resultat, medan andra fokuserar på dess deltagare och välmående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)