Värdet i utvärderingar

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Persson, C &Åhsberg, F. Värdet i utvärderingar. Kvalitativ syftesstudie av BiFF utvärderingar. Examensarbete i socialt arbete 15 högskolepoäng. Malmö universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, institutionen för socialt arbete, 2018. Avsikten med föreliggande studie är att undersöka vilken mening tillskriver BiFF-gruppledare BiFF-utvärderingen? BiFF-Barn i Föräldrars Fokus är en utbildning för föräldrar som befinner sig i någon form utav familjerättslig konflikt. BiFF-utbildningen är även en del av ett samverkansprojekt mellan olika instanser inom socialt arbete, i denna studie familjerätten samt socialtjänsten. Utbildningen sker på frivillig basis och har sitt huvudfokus på vad jag som förälder kan göra för att underlätta för mitt barn. Det föll oss i intresse att undersöka utvärdering då vi genom respektive kandidatterminer kommit i kontakt med flertalet utvärderingar som upplevdes att vara utan något uttalat syfte. Valet föll på BiFF då det redan fanns en ingång till potentiella informanter som arbetade inom samma område med likvärdiga arbetsuppgifter. För att få en inblick i vilket syfte som BiFF-utvärdering tillskrivs av professionella BiFF-gruppledare har forskningsprocessen utförts genom tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer av socialarbetare och familjerättssekreterare verksamma i södra Sverige. Studien visar att det råder en viss otydlighet till varför man egentligen utvärderar BiFF-utbildningen. Några BiFF-gruppledare ansåg att det fanns ett visst syfte i att bevisa för respektive organisations ledning att intentionerna med BiFF-utbildningen ger resultat. Samtidigt som andra BiFF-gruppledare menade att utvärderingen kunde i den professionella rollen dedikeras ett visst personligt värde. Forskningsprocessen visar följaktligen resultat på att det inte råder en konsensus till specificerat syfte till varför man utvärderar. Vidare har kodningen av insamlad empiri utförts genom en öppen induktiv ansats, vilket har genererat tre teman, organisation, legitimitet och artighet. Genom det mest framträdande temat artighet visar det sig att det sociala samspelet i BiFF-gruppkonstellationen är av stor vikt då artighet kan vara en möjlig anledning till varför deltagarna svarar si eller så på BiFF-utvärderingarna. Således anser vi att betydelsen av socialiseringsprocessen vid utförande av utvärderingar är av intresse att undersökas vidare. Nyckelord: artighet, legitimitet, mening, organisation, profession, syfte, utvärde-ring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)