Den underordnade kvinnan? : Skildring av manlig och kvinnlig prostitution i samtida europeisk dramafilm

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Sammanfattning: I uppsatsen undersöks en återkommande karaktär inom film, nämligen den prostituerade. Hen sätts här i samband med sin sexköpare och det är runt deras iscensatta relation som genus och en eventuell genusordning diskuteras. Då tidigare studier kring samma ämne främst har fokuserat kring den kvinnliga prostitutionen, ämnar denna studie att jämföra den med den manliga heterosexuella prostitutionen för att kunna skönja vissa genusmönster. Uppsatsen utgår från en hypotes om att de kvinnliga karaktärerna är underordnade de manliga, oavsett roll som sexköpare eller prostituerad.Med hjälp av filmteori om representation, genusteori och andra feministiska perspektiv undersöks relationen mellan sexköparen och den prostituerade som filmkaraktärer i fyra europeiska dramafilmer, som mer eller mindre speglar det europeiska förhållningssättet till prostitution idag. Utifrån dessa fyra filmer har två scener valts ut, som genomgår en närläsning och en analys som diskuterar karaktärernas genus utifrån scenernas foto, mise-en-scéne, ljud och klippning. Detta för att undersöka om karaktärernas genus skildras på ett hierarkiskt sätt. Dels ger analysen en inblick i karaktärernas iscensatta performativitet för att skönja de eventuella könsmässiga skillnader mellan manliga och kvinnliga karaktärers beteende, gester och tal. Dels ger analysen kännedom om att de kvinnliga karaktärerna många gånger skildras som underordnade de manliga, som speglar – inte bara Europas – utan det internationella synsättet på våra könsroller och hur de ska rangordnas. Men analysen redogör också för de undantag i de utvalda scenerna, som visar på ett motsatt förhållande där mannen är underordnad kvinnan, vilket belyser att hypotesen i detta fall är en aning för generaliserande i sin utformning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)