Fallprevention för äldre på sjukhus : En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning:

Bakgrund: Många äldre patienter faller under vårdtiden på sjukhus. Detta leder till ökat lidande, förlängd vårdtid och en stor samhällskostnad. Sjuksköterskan har ett ansvar över patientsäkerhet och har en viktig funktion för det fallförebyggande arbetet.

Syfte: Utifrån tidigare forskning undersöka hur förebyggande omvårdnadsarbete kan utformas för att minska fallrisken hos äldre patienter under vårdtiden på sjukhus.

Metod: Litteraturöversikt med 17 kvalitetsgranskade vetenskapliga artiklar från databaserna PubMed och Cinahl.

Resultat: En adekvat riskbedömning är av största vikt för att kunna identifiera patienter med hög risk för fall och aktuella riskfaktorer. Riskbedömning behövs för att kunna utforma individuella omvårdnadsåtgärder för att förebygga fall. Denna litteraturöversikt visade att förändringar i miljön, individanpassade hjälpmedel, patientutbildning, fysisk aktivitet och tillskott av vitamin D kombinerat med kalcium är omvårdnadsåtgärder som kan förebygga fall och fallskador hos äldre personer på sjukhus.

Slutsats: Vi kan utifrån det vetenskapliga materialet i denna litteraturstudie dra slutsatsen att fall och fallskador kan förebyggas hos äldre personer genom preventiva omvårdnadsåtgärder baserade på identifierade fallriskfaktorer. Detta förutsatt att det utförts en adekvat riskbedömning snarast möjligt efter inskrivning på sjukhus. Mer forskning behövs för att studera effekten av specifika förebyggande åtgärder var för sig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)