Propofolsedering utförd av grundutbildad personal vid koloskopiundersökning - en vinst för patienten?

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Propofolsedering har blivit ett alternativ till traditionell sedering under koloskopi, och procedurrelaterad propofolsedering har utförts i flera länder av grundutbildad sjuksköterska. Syfte: Denna studie syftade till att utröna om den postoperativa vårdtiden samt förekomsten av smärta skilde sig åt mellan de två sederingsmetoderna. Metod: Data från 285 patienter som genomgått sedering under perioden juni 2017 - februari 2018 samlades in ur journalsystemet SectraRIS®. Resultat: Studien visade att de patienter som erhållit propofolsedering hade en kortare postoperativ vårdtid och en lägre förekomst av smärta än de patienter som erhållit traditionell sedering. Andra faktorer som påverkade den postoperativa vårdtiden var kön, smärta under undersökningen och ålder. Konklusion: Ytterligare studier behövs för att fastställa om en ökad användning av propofolsedering hade varit gynnsam för att minska den postoperativa vårdtiden och förekomsten av smärta under koloskopiundersökningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)