Kommunikation mellan yrkesarbetare och platschefer - Framgångsfaktorer för en lyckad kommunikation

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Byggbranschen är en omtalad bransch i många avseenden. En gemensam nämnare för problem i branschen har visat sig vara bristande kommunikation mellan olika led i ett byggprojekt. (Svensk Byggtjänst, 2014).  Syftet med studien är att undersöka hur yrkesarbetare och platschefer upplever att kommunikationen idag fungerar ute i produktionen samt vad yrkesarbetare och platschefer kan göra för att bidra till en lyckad kommunikation. Studien avser att med hjälp av åsikter och tankar från yrkesarbetare och platschefer ta fram konkreta framgångsfaktorer för en lyckad kommunikation. Data har samlats in genom intervjuer med yrkesarbetare och platschefer. Respondenternas svar har därefter analyserats och jämförts med tidigare studier och teorier om kommunikation som ämne. Studiens resultat indikerar att yrkesarbetare och platschefer är eniga i hur kommunikationen sker idag men oeniga om hur välfungerande den är. Utifrån respondenternas svar är framgångsfaktorerna för en lyckad kommunikation i produktion engagemang, tydlighet, öppenhet, samarbete, återkoppling samt struktur och planering.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)