Barn är oslagbara BVC-sjuksköterskors erfarenheter av primärpreventivt arbete för att barn inte ska fara illa i sin hemmiljö

Detta är en Magister-uppsats från

Sammanfattning: Inledning: Att barn far illa, där förövaren är en vårdnadshavare, är ett stort problem för barnets hälsa. Barnet lider inte bara i den stund misshandeln eller övergreppet sker, utan konsekvenser kvarstår oftast upp i vuxenlivet. Specialistsjuksköterskan i barnhälsovården, som arbetar på barnavårdscentralen (BVC), möter nästintill alla barn som växer upp i Sverige vilket innebär att BVC-sjuksköterskan har möjlighet att arbeta primärpreventivt med familjen under barnets första levnadsår. Syfte: Syftet med studien är att beskriva BVC-sjuksköterskans erfarenheter av primärpreventivt arbete för att barn inte ska fara illa i sin hemmiljö. Metod: I studien har fyra BVC-sjuksköterskor intervjuats. Insamlat datamaterial har analyserats utifrån en kvalitativ innehållsanalys med induktiv ansats. Resultat: Tre kategorier presenteras; i Att medvetandegöra om barnets omgivning beskrivs vikten av att BVC-sjuksköterskan talar med föräldrarna om plötslig spädbarnsdöd, skakvåld och barnsäkerhet, samt vågar ställa obekväma frågor om våld och alkohol i familjen. I Att vara en stödjande person betonas vikten av att bygga en bra relation till familjen, samt att utföra föräldrastöd både individuellt och i grupp för att främja en bra anknytning mellan föräldrar och barn. I Att samarbeta med andra professioner lyfts BVC-sjuksköterskans erfarenheter av samverkan med andra professioner och möjligheter till förbättringar i samarbetet fram. Diskussion: BVC-sjuksköterskan har en viktig funktion i att stödja och utbilda föräldrarna, för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll. För att BVC-sjuksköterskan ska kunna ha en helhetssyn på barnet behövs en familjecentrerad omvårdnad. Slutsats: Mycket av BVC-sjuksköterskans arbete syftar till att barn inte ska fara illa och få en så trygg uppväxt som möjligt. BVC-sjuksköterskorna i studien uppger inte om de ger muntlig information om att aga är förbjudet i Sverige, men en storskalig studie behöver utföras för att kunna dra några slutsatser. I vidare forskning skulle föräldrarnas upplevelser av BVC-sjuksköterskans primärpreventiva arbete kunna studeras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)