Äldres erfarenheter och upplevelser av måltidssituationen på sjukhus : En kvalitativ studie

Detta är en Master-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för kostvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund Med åldern försämras lukt och smaksinnet vilket i sin tur, tillsammans med andra åldersrelaterade faktorer, påverkar ätbeteendet. Trots kunskap inom området förkommer fortfarande sjukdoms- samt åldersrelaterad undernäring. Måltiderna på sjukhus utgör en viktig del både i det preventiva arbetet av undernäring men även i det sekundära. Genom att lägga fokus på måltidsmiljö, erfarenhet och matkvalitet kan förbättringar göras inom den offentliga måltidmiljön. Syfte Syftet med studien var att utforska äldres erfarenheter och upplevelser av maten och måltidssituationen på sjukhus. Metod Åtta semistrukturerade intervjuer genomfördes under hösten/vinter 2018. Intervjuerna spelades in, transkriberades och analyserade med hjälp av innehållsanalys. Resultat Totalt identifierades fem kategorier och 22 subkategorier. Kategorierna var: Behov av vårdens resurser, Erfarenheten av att äta mat på sjukhus, Möjligheten att kunna påverka sin måltid på sjukhus, Erfarenheten av måltidsupplevelsen och Tillgången på information om kost och hälsa. Analysen visade att erfarenheter och upplevelser skiljde sig åt, några tyckte att maten smakade gott medan andra inte tyckte att det serverades bra mat. Generellt saknades kryddning och tillgång till kryddor. De flesta uppskattade att ha tillgång till matsal och att äta med andra. Faktorer som färg på mat och ensamhet påverkade matlusten. Ingen av respondenterna fick frågor kring ätproblematik. Slutsats I likhet med studier inom ämnet visar denna studie att samspelet mellan flera faktorer påverkar upplevelsen av maten på sjukhus. Five Aspect Meal Model kan med fördel användas för att upptäcka det som kan förbättras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)