Hållbarhetsredovisning : Det perfekta exemplet?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Företagsekonomi

Sammanfattning: Bakgrund: Hållbarhetsredovisning har växt sig allt starkare genom åren och 2017 infördes en lag gällande just detta. Innan lagen, hållbarhetsredovisade majoriteten av stora företag i Sverige. Över åren har det även skett en förändring vad gäller innehållet i hållbarhetsredovisningarna. Sandvik är ett företag som har inkluderats i olika hållbarhetsindex genom åren. Men hur har Sandvik gått tillväga för att utveckla en sådan bra hållbarhetsredovisning och vad har intressenter och samhället för roll av utvecklandet? Syfte: Denna uppsats kan bidra till att fördjupa kunskapen om hur ett excellent företag har utvecklat och förändrat sin hållbarhetsredovisning longitudinellt under 11 år. Metod: Studien är byggd på en kvalitativ forskningsmetod. Datainsamlingen är gjord enligt mallar som är utformad av GRI:s ramverk och utifrån variabler som anses relevanta vid en undersökning av hållbarhetsrapporter. En person vid Sandvik har blivit intervjuad för att få en djupare förståelse i Sandviks hållbarhetsredovisning. Empirin består av en sammanfattning av nyckelorden i mallarna och intervjun. I analysen ställs empirin och intervjun mot teorier och tidigare forskning. Slutsats: Studiens resultat visar att Sandviks hållbarhetsredovisning har utvecklats under åren samt att resultatet kan tyda på att Sandviks intressenter och samhället har haft ett inflytande över Sandviks hållbarhetsredovisning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)