Kunskapsunderlag eller skyltfönstermaterial? : En kvalitativ studie om SKL brukarundersöknings användning inom IFO verksamheter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Sammanfattning: Vår studie grundas på en fråga som vi tidigare inte har kunnat få tydligt svar på: vilken betydelse har SKL:s brukarundersökningens användning inom IFO:s verksamheter? Enligt Socialstyrelsen är det bara en tredjedel av Sveriges kommuner som använder SKL brukarundersöknings resultat för att utveckla sina IFO verksamheter. Forskning visar också att den information som utvärderingar genererar inte används på ett tydligt sätt. Dessutom pekar forskning på att skyltsfönsterlogiken, där verksamheter publicerar bara positiva resultat för att skapa legitimitet och att undvika dåliga rykten, används inom en del offentliga organisationer. Uppsatsens syfte är därför att öka förståelsen för vilken betydelse SKL:s brukarundersökningens användning inom IFO:s verksamheter har. För att nå det syftet använde vi den kvalitativa metoden och vi samlade in data med hjälp av semistrukturerade intervjuer och offentliga dokument. En av uppsatsens viktigaste resultat är att motiven för brukarundersökningen inte blir uppfyllda. De flesta verksamheterna arbetar inte med resultaten ur ett kvalitets- eller brukarperspektiv, utan främst i syfte att jämföra sina resultat med andra. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)