En studie om IT-konsultbolags framtida behov av kontor

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Coronapandemin har påverkat samhälle i stort och folkhälsomyndigheten har gett medborgare och företag rekommendationer om hur de bör agera. En av rekommendationerna har varit att företag, om möjligt, ska låta sina anställda jobba hemifrån för att minska smittspridningen. Detta är något många företag tagit till sig vilket ökat antal personer som jobbar hemifrån. Det är en kvalitativ studie där syftet är att undersöka hur IT-konsultbolag ser på sina framtida behov av kontor när många har jobbat hemifrån större delen av året. IT-konsultbolag har valts då de oftast inte är bundna av att befinna sig på kontoret för att utföra sitt jobb och har därför goda möjligheter för att arbeta på distans i stor utsträckning. Intervjuer har gjorts med 11 stycken IT-konsultbolag av olika storlekar för att få en bred bild av hur branschen ser på framtida behov av kontor.Studien visar på att majoriteten av företagen kommer att gå ner i kontorsyta alternativt behålla befintliga ytor. På sikt finns dock ett minskat behov totalt sett där företag i mindre utsträckning kommer efterfråga större ytor än de hade gjort tidigare. Detta som konsekvens av att både företagsledningen och de anställda märkt av de positiva delar som kommer med att arbeta hemifrån, både vad gäller effektivitet men även kostnadsbesparingarna det leder till.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)