Det var en gång en garderob… : En narrativ studie om tre män i tjugoårsåldern och deras upplevelser av att bryta mot normerna i en heteronormativ skolmiljö.

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Skolan är med och reproducerar samhälleliga normer och värderingar, något som är en naturlig del i dess kulturöverförande uppdrag. I relation till det ligger skolan i topp över miljöer när det kommer till diskriminering av människor som inte är eller upplevs vara heterosexuella, något som ofta förklaras genom begreppet heteronormativitet. Det syftar till att belysa de normer och strukturer som framhåller heterosexualitet som den enda riktiga sexuella läggningen, varpå övriga läggningar blir avvikande. Studien syftar till att belysa och problematisera i heteronormativa skolmiljöer. För att öka förståelsen över hur det kan vara i en heteronormativ skolmiljö har livsberättelser används som metod. Fokus är riktat mot skolans värdegrund och uppdrag i relation till hur det kan upplevas att gå i en heteronormativ skolmiljö. Resultatet visar på att diskriminering eller kränkande behandling inte behöver bero på faktisk homosexualitet, utan även misstänkt homosexualitet. Resultatet visar också på något som kan kallas homohat bland homosexuella, där hat uppvisas gentemot andra som identifierar sig som eller misstänks vara homosexuella, sin egen sexuella läggning till trots. Slutsatser utifrån detta blev att meningsskapandet av normbrotten kan skifta över tid och nödvändigtvis inte behöver bli något negativt, även om de upplevdes negativt när de inträffade.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)