Förskollärarens roll och syn på lekens betydelse för barns utveckling och lärande : en kvalitativ intervjustudie utifrån förskollärares perspektiv

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Syftet med studien är att belysa förskollärares beskrivningar av lekens betydelse för barns lärande och utveckling och deras roll i lek i förskolan. I vår studie använde vi en kvalitativ forskningsansats där datainsamlingsmetoden var semistrukturerade intervjuer. I vår studie användes den sociokulturella teorin som teoretiskt ramverk. I resultatet lyfter vi fram lekens betydelse för barns lärande och utveckling utifrån förskollärarnas perspektiv där de anser att lek är centralt. Likaså kom det fram att det är viktigt att förskollärare närvarar i barns lek genom att stötta och vara lyhörd. Genom stöttning och lyhördhet kan förskolläraren ge barnen verktyg att lösa olika konflikter under leken. Resultatet visade att miljö är viktig i barns lek och lärande. Det visade även att miljön är viktig för barns trygghet och hur förskollärare planerar miljön som kan vara viktig för barns lek och lärande. Slutsatsen är det lek viktigt för barns utveckling och lärande och att lek är något som barnen gör hela tiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)