Byråkratinflytande i skolan : En studie om lärarens roll i arbetet med elevinflytande i undervisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Författare: Henrik Klarén; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka hur lärare i den svenska grundskolans senare år arbetar med implementering av elevinflytande i undervisningen. Detta görs för att se hur implementeringens resa från styrdokumentsformuleringar omvandlas till handling i klassrummen. Studien genomfördes genom intervjuer med legitimerade lärare vid skolor undervisande i grundskolans senare år. För analys av resultatet används främst en trikotomi för att särskilja lärarnas möjlighet till implementering genom att se till lärarnas möjlighet att förstå styrdokumenten, kunna genomföra styrdokumenten och vilja att följa styrdokumenten. Resultatet visar på att det finns en viss förvirring kring vad elevinflytande ska innebära, samt att lärares syn på vad ett demokratiskt klassrum innebär. Detta får i sin tur verkningar på ifall lärarna anser att det finns hinder för att genomföra elevinflytande i sin undervisning. Lärare är överlag positiva till elevinflytande, men endast så länge det inte går ut över kursplanens mål och trygghet i sin arbetssituation.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)