Att välja slöjdinriktning : Vem eller vad påverkar?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

Författare: Anna Lyrberg; [2019]

Nyckelord: Slöjd; val; slöjdinriktning; genus; motivation;

Sammanfattning: Syftet med studien är att öka kunskapen om faktorer som påverkar elevers val av slöjdinriktning där slöjdens historia av att skapa könsmönster efter materialinriktning fungerar som utgångspunkt. För att undersöka detta använde jag kvalitativ intervju som metod. Resultatet visar att eleverna i valsituationen blir påverkade av olika behov och föreställningar om manligt och kvinnligt, även om eleverna själva uppger att intresset för materialinriktningen var det mest avgörande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)