Bildlärares användning av läroplanen : En kvalitativ studie av hur bildlärare tolkar och använder läroplaner i årskurs 7–9.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

Sammanfattning: I denna studie har en kvalitativ undersökning genomförts för att ta reda på bildlärares uppfattningar om och användning av läroplanen i den dagliga undervisningen i ämnet bild. För att samla in empiri gjordes semistrukturerade frågor i en enkätundersökning via nätet där sex respondenter deltog. För att få en så stor bredd som möjligt i enkätsvaren har urvalet varit bildlärare med erfarenhet av undervisning inom ämnet från hela Sverige. Syftet med studien var att bilda kunskap om hur bildlärare i grundskolan årskurs 7–9 använder sig av läroplanen i sin undervisning för att eleverna ska nå kunskapsmålen och ges förutsättningar att utveckla kunskaper i ämnet bild. Tidigare forskning inom bildämnet visar att bildframställning, med olika inriktningar och syften, varit dominerande genom åren. En tematisk innehållsanalys visar att kön, behörighet, kursmål vid betygsättning, behörighetsår, utbildningsplats, kunskapskrav och läromedel är faktorer som påverkar bildlärare. Det har framkommit i resultaten att lärarnas olika sätt att tolka och använda sig av läroplanen i sin undervisning kan bero på olika bakomliggande faktorer och att majoriteten av respondenterna saknar läromedel.Behov av ett gemensamt läromedel i undervisningen samt kompetensutbildning diskuteras. Vidare forskning behövs om ett gemensamt framtaget läromedel för ämnet bild. Det är även viktigt att rektorn på skolan visar intresse och engagemang i bildämnet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)