Hur arbetar elevhälsan i grundskolan, sett ur ett arbetsterapeutiskt perspektiv - en kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Internationellt har arbetsterapeuten en betydande roll inom elevhälsan, vilket skiljer sig från Sverige. Det är därmed betydelsefullt att undersöka hur övriga professioner i elevhälsan i Sverige tillgodoser elevernas behov av stöd till aktivitetsutförande och aktivitetsengagemang utifrån ett arbetsterapeutiskt perspektiv. Syfte: Att beskriva hur elevhälsan i grundskolan i Sverige upplever sitt arbete utifrån person-, aktivitet- och miljöperspektivet för att främja elevers aktivitetsutförande och aktivitetsengagemang. Metod: Studien är en kvalitativ tvärsnittsstudie. Fyra fokusgruppintervjuer genomfördes med 21 deltagare, yrkesverksamma inom elevhälsa. Riktad innehållsanalys applicerades med utgångspunkt från the Canadian Model of Occupational Performance and Engagement. Resultat: Inom personperspektivet visade resultatet att endast påtalad problematik kartläggs. Inom aktivitetsperspektivet framkom att elevhälsan ansåg sig sakna kunskap avseende bedömning av aktivitetens krav. Inom miljöperspektivet uppgav deltagarna att det saknades kompetens i kartläggning av skolans miljö. Slutligen framkom att elevhälsan inte har kännedom om arbetsterapeutens roll och vad den skulle kunna tillföra elevhälsan. Slutsats: Resultatet visar att elevhälsan arbetar med samtliga perspektiv separat vilket kan ge brister i arbetet med det dynamiska samspelet mellan perspektiven, vilket kan leda till begränsningar i kartläggning av elevens aktivitetsutförande och aktivitetsengagemang. Arbetsterapeuter skulle med sin kunskap om det dynamiska samspelet mellan de olika perspektiven kunna utgöra ett komplement till elevhälsan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)