"De bygger ett nytt liv i ett nytt land" : En kvalitativ intervjustudie om nyanländas och etablerade svenskars erfarenheter av social integration och dess betydelse för nyanländas integrationsprocess

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

Sammanfattning: Integration har på senare år fått stort utrymme i den samhälleliga såväl som den politiska debatten. Integration är en dubbelriktad process som betonar det ömsesidiga ansvaret och tillmötesgåendet mellan etablerade svenskar och nyanlända. Den sociala integrationen kan således ses som en förutsättning för nyanländas integrationsprocess, då den sociala aspekten innefattar tillgång till det svenska språket och ett socialt nätverk, samt interaktion med majoritetssamhällets invånare. Däremot skiljer sig förutsättningarna mellan män och kvinnor, då kvinnor generellt sett har mindre personlig frihet och sämre förutsättningar än män i sin integrationsprocess. Utifrån ett integrationsprojekt riktat till föräldralediga kvinnor kommer den här studien att undersöka deltagares erfarenheter av social integration och dess betydelse för nyanländas integrationsprocess. Sex semistrukturerade intervjuer, varav två med föräldralediga kvinnor och fyra stycken med så kallade etablerade svenskar, kommer att ligga till grund för det empiriska materialet. Det insamlade materialet kommer att analyseras gentemot Diaz integrationsmodell som betonar den sociala aspekten av integration, samt Berrys ackulturationsmodell och deras förståelse av integration för att skapa en djupare förståelse för respondenternas erfarenheter och uppfattningar. Resultatet visar att språket har en avgörande betydelse för de nyanländas integrationsprocess, där mötet med etablerade svenskar utgör både en huvudsaklig förutsättning för att lära sig språket och en huvudsaklig utmaning i deras integrationsprocess. Utifrån resultatet inser vi att ett ömsesidigt tillmötesgående och en öppenhet också utgör en förutsättning för en lyckad integration.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)