Pensioneringen – en nyckel till frihet och möjligheter?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

Sammanfattning: Att pensionera sig innebär att man lämnar förvärvslivet. Detta medför en stor förändring i de dagliga aktiviteterna. Syftet med denna studie var att belysa den förändring i aktivitet som blev i och med pensioneringen samt hur deltagarna upplevde förändringen. I studien ingick åtta personer, sex kvinnor och två män. Som metod användes en semistrukturerad intervju baserad på Canadian Model of Occupational Performances tre kategorier, produktiva aktiviteter, fritidsaktiviteter samt aktiviteter inom området för personlig omsorg. Under intervjuerna behandlades även frågor rörande upplevelsen av förändringen inom de olika kategorierna. Resultatet bearbetades med en kvalitativ innehållsanalys. I resultatet framkom att pensionärerna sett fram emot pensioneringen men att de samtidigt ofta varit kluvna inför den. Kategorierna produktiva aktiviteter och fritidsaktiviteter var de som nämndes mest. Utövandet av fritidsaktiviteterna hade ökat markant i tid för merparten av pensionärerna. Den sociala omgivningen var viktig och nämndes genomgående. Aktiviteter inom personliga omsorgen nämndes inte i lika stor grad som de två övriga. Inom resultatet kunde också kännetecken från aktivitetsteorin och kontinuitetsteorin observeras. Författarna anser att resultatet kan bidra till en ökad förståelse om

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)