Ledarskap och motivation vid distansarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Anders Pettersson; Oliver Lundmark; [2021-11-24]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna rapport ämnar till att bidra till förståelsen kring ledarskap i samband med distansarbete och hur detta samverkar med motivation hos medarbetare. Bakgrunden till valet av frågeställningen, ”Hur ska vi förstå chefers ledarskap och interaktion med medarbetarna och hur detta relaterar till medarbetarnas motivation i samband med distansarbete?”, kommer från den ökande mängden distansarbete i samband med Coronapandemin och att distansarbetekommer att vara mer vanligt framöver, inte minst i så kallade kunskapsorganisationer där kunskapskraven på medarbetarna är höga.För att undersöka detta har kvalitativ data samlats in i form av semistrukturerade intervjuerfrån både medarbetare och chefer i kunskapsorganisationer. Författarna har arbetat med en abduktiv forskningsprocess innebärande att under datainsamlingens gång har författarna byggt upp hypoteser utifrån teorier och löpande under intervjuernas gång, alltså med en kombination av empiri och teori. Den teoretiska referensramen har bygds upp av tidigare teorier och studier kring ämnena ledarskap, distansarbete och motivation samt deras samspel med varandra. Utifrån intervjuerna har åtta teman kopplat till begreppen ledarskap, motivation och distansarbete identifieras. Dessa är 1) digital kompetens, 2) kommunikation, 3) upplevd effektivitet, 4) motiverande faktorer och social interaktion, 5) balans mellan arbete och fritid, 6) verksamhetens helhetsperspektiv, 7) chefernas interaktion med medarbetarna och 8) uppskattning och belöningar. Dessa har sedan analyseras med hjälp av den teoretiska referensramen och slutsatser dras.Två slutsatser som beskriver hur samspelet mellan ledarskap på distans och medarbetarnas motivation samspelar har kunnat göras. Den första slutsatsen är att distansarbetet har medfört ett förändrat ledarskap, inte minst i relation till motivation. I detta innefattas att många chefer har övergått till ett mer relationsbaserat ledarskap jämfört med tidigare och att många chefer upplever en svårighet i att förstå medarbetarnas mående och situation.Den andra slutsatsen är att det råder diskrepans mellan chefer och medarbetarnas upplevelser i relation till ledarskap i samband med distansarbete. Det innebär att upplevelserna mellan chefer och medarbetare skiljer sig i fenomen som upplevd effektivitet och problematik med kommunikation och interaktion mellan medarbetarna. För att motverka detta behövs förändringar i ledarskapet inklusive att säkerställa att medarbetare har en helhetsbild av organisationens verksamhet.Avslutningsvis lämnas fyra konkreta rekommendationer till chefer om vad de kan tänka på angående deras ledarskap på distans samt förslag på framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)