Avdragsrätten för sponsring och legalitetsprincipen - Är rättsläget gällande avdragsrätten för sponsring förenlig med legalitetsprincipen?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Sponsring är en viktig inkomst för föreningar och evenemang samtidigt som sponsring är en form utav marknadsföringsverktyg för företagen. Denna kostnad vill då företagen dra av eftersom att det utgör ett omkostnadsbelopp. Detta gäller dock endast om företaget erhållit en motprestation. Lagstiftningen kring avdragsrätten för sponsring är generell och just sponsring är inte specificerat i lagstiftningen. På grund av den generella lagstiftningen finns det en risk att rättsläget strider mot legalitetsprincipen. Syftet med uppsatsen är att undersöka huruvida rättsläget gällande avdragsrätten för sponsring strider mot legalitetsprincipen och att sedan ge förslag på hur rättsläget kan göras tydligare. Den metod som främst kommer att användas är den juridiska metoden. Materialet kommer bestå utav de primära rättskällorna (lagstiftning, förarbeten, praxis och doktrin) samt motioner, betänkanden och rekommendationer från Skatteverket. Uppsatsen visar att det finns en problematik gällande avdragsrätten för sponsring, vilket leder till att rättsläget inte är förenligt med legalitetsprincipen. Detta gäller främst värderingen av motprestationerna eftersom att domstolen inte motiverar sin värdering av motprestationen utan endast gör en skönsmässig uppskattning av värdet. Ett sådant resonemang menar jag bryter mot obestämdhetskravet, som är en aspekt i legalitetsprincipen. För att få en förenlighet torde det ställas högre krav på domstolen att motivera sin värdering. Ett annat alternativ är att bortse från värderingen av motprestationen och istället göra en bedömning av affärsmässigheten i sponsringsavtalet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)