Prissättningsstrategier inom sjöfraktindustrin : Fallstudie på två internationellarederier

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: I detta examensarbete genomförs en omfattande analys om hur prissättningsstrategier tillämpas inom sjöfraktindustrin. Denna bransch har en nyckelfunktion i världens globala försörjningskedjor och spelar en viktig roll i världsekonomin. Trots det präglas industrin av låga vinstmarginaler samt höga kostnader och påtaglig konkurrens. Syftet med studien är således att analysera hur prissättningsstrategier kan hantera kostnadsproblematiken och skapa positiva ekonomiska effekter för aktörer inom industrin. Därefter introduceras en konceptuell strategi som förslag på ytterligare intäktsoptimering relaterat till avbokningsproblematik. Denna strategi bygger på en dynamisk avbokningsavgift som baseras på fraktpris och säsongsindikatorer. Modellen testas och analyseras för att undersöka dess ekonomiska effekter. Studien genomförs med en kvalitativ forskningsmetod där respondenter från två internationella rederier med filialer i Sverige intervjuas; CMA-CGM och Maersk. Detta för att få en inblick över hur kostnadsproblematiken ter sig i verkligheten och hur prissättningsstrategier kan hantera den. Slutsatserna av studien är att de två företag som jämförts använder sig av befintliga strategier för att kunna hantera den kostnadsproblematik som ständigt förekommer inom sjöfrakten. Dessa strategier innefattar områden som; utrymmesutnyttjande, allokering baserat på kundkategorier samt överbokning. För att skapa ekonomiska fördelar utvärderas dessa strategier kontinuerligt för att företagen ska kunna uppnå maximal vinst. Det är även av största vikt att företagen är flexibla i den utsträckning som tillåts då marknaden präglas av kraftig konkurrens. Genom att använda centrala delar av de befintliga strategierna har en konceptuell modell tagits fram som potentiellt sett kan öka företagets intäkter vid avbokningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)