Skyddet av anställningsvillkor vid en verksamhetsövergång - Vilka faktorer har betydelse för anställningsvillkorens övergång till den nya arbetsgivaren?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker huvudsakligen vad som händer med anställningsvillkoren vid en verksamhetsövergång. De situationer vi fokuserar på är då båda parter är bundna av kollektiv- avtal samt då ingen part är bunden av kollektivavtal. En diskussion om vilka förutsättningar som ligger till grund för anställningsvillkorens övergång förs. Detta leder till en redogörelse för vilka undantag som finns och vilken betydelse avtalets uppkomst har. “Överlåtelsedirekti- vet” är relevant för uppsatsen och den svenska lagstiftningen på området är direkt implemen- terat från direktivet. Direktivets mål är att skydda de anställdas anställningsvillkor när en verk- samhetsövergång sker. För att förstå uppsatsen syfte presenteras en definition av begreppet verksamhetsövergång. Fokus ligger på att få förståelse för tillämplig lag och undersöka vilket skydd de anställda är berättigade till. För att undersöka svaren på frågeställningarna används den rättsdogmatiska metoden. En ingående analys förs kring varför vissa anställningsvillkor följer och andra inte. Slutsatsen är att det beror på avtalets uppkomst och det framkommer att det finns skillnader ifall det före- ligger kollektivavtal eller inte. Diskussionen innefattar även ifall Arbetsdomstolen och EU- domstolen använder olika tolkningsmetoder relaterade till verksamhetsövergångar. Syftet med direktivet verkar exempelvis vara att stärka arbetstagarnas ställning medan svensk praxis till viss del pekar på att det syftet inte alltid efterföljs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)