Identitet och sociala medier : En kvalitativ studie om sociala mediers påverkan på identitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Denna studie har riktat in sig på hur identitet och identitetsskapandet sker, med fokus på sociala mediers påverkan. Framväxten av ett postmodernt samhälle, en individualiserad kultur och en ökad globalisering bidrar till förändring ner på mikronivå vad gäller sociala strukturer och relationer. Studiens huvudteori är Richard Jenkins identitetsteori. Anthony Giddens modernitetsteori kompletterar för att nå problematiken på makronivå medan Erving Goffmans dramaturgiska modell och Thomas J. Scheffs socialpsykologiska teori kring emotionerna skam och stolthet användas som understödjande teorier. Det är en kvalitativ metod som används i form av semistrukturerade intervjuer med sex respondenter mellan 20 och 26 år. Studiens resultat synliggör den jämförelsekultur som förekommer på sociala medier, vilket påverkar individens självbild. Identiteten ter sig dessutom bevisligen olikt online respektive offline.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)