Undernäring hos äldre personer : En allmän litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Befolkningen i världen ökar och därmed multisjukligheten, vilket är en bidragande faktor till undernäring. Det är viktigt att det upptäcks i tid så att behandling kan påbörjas. Den tvärprofessionella samverkan anses vara en viktig del i arbetet för sjuksköterskan med att bedöma, planera, ordinera och genomföra de åtgärder som krävs vid förebyggande av undernäring. Syfte: Syftet är att beskriva hur sjuksköterskor förebygger undernäring hos äldre personer. Metod: I detta examensarbete användes en litteraturöversikt enligt Friberg. Både kvalitativa och kvantitativa studier analyserades. Resultat: Resultatet mynnade ut i fyra olika teman. Första temat beskriver dokumentationens betydelse, med brister och en varierande kunskap kring det. Andra temat beskriver screeningverktygets betydelse, mätinstrument som används för att identifiera näringsstatus hos äldre personer som blir inlagda på sjukhus. Tredje temat visar utbildningens betydelse, vilket visar att sjuksköterskor lär sig se tidiga tecken på undernäring. Sista temat beskriver måltid, mellanmål och nattfasta, där tre huvudmål och tre mellanmål är relevant att servera. Det är viktigt att sjuksköterskor går igenom kost och nutritionsinformation med patienter vid inskrivning på sjukhus. Slutsats: Dokumentation, utbildning och screeningverktyg är bidragande aspekter för att förebygga undernäring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)